Trang b? ti?ng Nh?t khi xin visa

Trang b? ti?ng Nh?t khi xin visa

Đ? chu?n b? hành trang du h?c Nh?t B?n thì vi?c trang b? kĩ năng ngo?i ng? trong su?t quá trình n?p h? s? là vi?c h?t s?c c?n thi?t.

M?c đích c?a vi?c du h?c th?c s? là gì ?

Là mu?n n?m v?ng ki?n th?c ? lĩnh v?c mà mình yêu thích. Mu?n làm đ??c đi?u đó, vi?c h?c ngo?i ng? là ti?n đ? ch?m đ?n ??c m? chinh ph?c các lĩnh v?c kinh t?, văn hóa, xã hôi, y h?c ….? các tr??ng Cao đ?ng, Đ?i H?c uy tín mà mình mu?n g?i g?m t??ng lai.

T?i sao ph?i h?c ti?ng Nh?t tai n??c s? t?i tr??c khi sang Nh?t B?n?

Ti?ng Nh?t th?c s? là ngôn ng? khó b?i vì s? khác bi?t rõ v?i ti?ng Vi?t nh? sau
Ti?ng Nh?t là m?t ngôn ng? ch?p dính, có m?t h? th?ng ng? pháp nhi?u và ph?c t?p, đ?c bi?t là h? th?ng kính ng? th? hi?n b?n ch?t th? b?c c?a xã h?i Nh?t B?n, v?i nh?ng d?ng bi?n đ?i đ?ng t? và s? k?t h?p m?t s? t? v?ng đ? ch? m?i quan h? gi?a ng??i nói, ng??i nghe và ng??i đ??c nói đ?n trong cu?c h?i tho?i. Ti?ng Nh?t đ??c vi?t trong s? ph?i h?p ba ki?u ch?: Kanji, Hiragana, Katakana. T? v?ng Nh?t ch?u ?nh h??ng l?n b?i nh?ng t? m??n t? các ngôn ng? khác. M?t s? l??ng kh?ng l? các t? v?ng m??n t? ti?ng Hán, ho?c đ??c t?o ra theo ki?u c?a ti?ng Hán, ?n-Âu, ch? y?u là ti?ng Anh. Ti?ng Hà Lan cũng có ?nh h??ng.
Do l?ch s? hình thành ph?c t?p c?a ti?ng Nh?t nh? th? nh?ng du h?c sinh Vi?t Nam c?n có m?t kho?ng th?i gian khá là dài đ? chu?n b? ti?p thu nh?ng ki?n th?c m?i khác hoàn toàn v?i ngôn ng? m? đ? do đó ph?i th?t s? chú tâm và theo đu?i b?n b? thì m?i có th? hòa nh?p đ??c.

H?u qu? c?a vi?c xem th??ng s? h?c ti?ng nh?t ? n??c s? t?i

G?n đây, nhi?u b?n du h?c sinh nghĩ r?ng ch? c?n h?c cho có đ? đ? ti?t thì có th? đi sang Nh?t. Tuy nhiên, th?c t? thì tr??c khi nh?p h?c thì các b?n du h?c sinh ph?i tr?i qua kì thi x?p l?p c?a tr??ng. N?u b?n không th? thi vào l?p phù h?p v?i th?i gian đã h?c ti?ng nh?t ? n??c s? t?i thì s? r?t lãng phí th?i gian đ? ph?i h?c l?i ki?n th?c đó m?t l?n n?a ? Nh?t B?n trong khi các b?n đ?ng trang l?a v?i b?n đã có nh?ng c? h?i t?t h?n đ? nâng cao năng l?c ngo?i ng?. Thêm vào đó, đ?i v?i các b?n du h?c sinh có ý mu?n v?a h?c, v?a làm ? Nh?t B?n thì s? đ??c h? tr? công vi?c làm thêm ?ng v?i kh? năng ngo?i ng? c?a b?n. Li?u b?n có mu?n làm công vi?c v?t v? h?n không ch? vì ngo?i ng? không t?t? Hãy suy nghĩ th?t kĩ nhé !

Con đ??ng ti?n thân ? n??c Nh?t B?n cho dù là h?c t?p hay công vi?c thì hành trang mà “KHÔNG TH? THI?U” chính là kĩ năng ngo?i ng?.