Tình hình visa du h?c Nh?t B?n 2017-2018

Tình hình visa du h?c Nh?t B?n 2017-2018

Ti?p n?i câu h?i Du h?c Nh?t B?n 2018 có t?t không? V?i nh?ng chia s? v? các nh?n bi?t sai c?a ng??i Vi?t khi ch?n tr??ng, bài vi?t này v?i mong mu?n giúp các b?n bi?t đ??c các d?u hi?u nh?n bi?t c?a tr??ng h?c uy tín đ? có th? đ?m b?o đ??c t? l? đ? visa đ??c cao nh?t. Xem thêm cách nh?n bi?t trung tâm t? v?n du h?c uy tín.
Bên c?nh s? chu?n b? k? càng và có đ?nh h??ng du h?c Nh?t B?n, vi?c quy?t đ?nh trung tâm uy tín và tr??ng h?c uy tín cũng đóng vai trò quan tr?ng ?nh h??ng đ?n k?t qu? Gi?y phép l?u trú COE và visa du h?c sinh.

Tr??ng có t? l? du h?c sinh các n??c đ?ng đ?u

Các tr??ng Nh?t ng? uy tín, và l?ch s? phát tri?n t??ng đ?i dài th??ng chú tr?ng ch?t l??ng h?c sinh đ?u vào cũng nh? môi tr??ng h?c đa qu?c gia, thay vì 90% là h?c sinh Trung Qu?c hay Vi?t Nam. Ngoài ra, v?i các tr??ng có t? l? h?c sinh đ?ng đ?u gi?a các qu?c gia th??ng có uy tín v?i c?c xu?t nh?p c?nh b?i h? th?ng gi?ng d?y đ?m b?o cho du h?c sinh qu?c t? nói chung, thay vì ch? t?p trung vào 1 qu?c gia ch? y?u.

Tr??ng có website công khai minh b?ch các thông tin quan tr?ng nh? Khóa h?c, Chi phí

H?c phí đ??c công khai minh b?ch liên quan đ?n h? s? du h?c c?a b?n v? v?n đ? b?o lãnh tài chính phù h?p v?i chi phí t??ng ?ng và thanh toán t??ng ?ng khi có k?t qu? đ? COE, tránh tr??ng h?p phí phát sinh không rõ nguyên nhân. H?u h?t các tr??ng uy tín đ?u có chuyên m?c Khóa h?c cùng H?c phí t??ng ?ng, chi phí kí túc xá đ? h?c sinh có th? bi?t và d? trù kinh phí. Sau khi có k?t qu? đ?u COE, tr??ng s? g?i Gi?y báo đóng ti?n, và COE đ? h?c viên có th? tr?c ti?p th?c hi?n chuy?n kho?n đ?n tài kho?n ngân hàng c?a nhà tr??ng.

Tr??ng có liên k?t v?i các trung tâm du h?c uy tín

Vì c?c qu?n lý xu?t nh?p c?nh có th? d? dàng nh?n bi?t ngay trung tâm hay tr??ng thi?u uy tín, t? đó đánh giá h? s? du h?c sinh t??ng ?ng. Chính vì th?, đ? đ?m b?o t? l? đ? h? s? cho h?c viên đ??c t?i đa, các tr??ng uy tín ch?c ch?n có ch?n l?c v?i các đ?i tác trung tâm du h?c, thay vì liên k?t v?i b?t c? trung tâm nào.